Regulamin

I. Podstawy

 1. Wolontariat Koleżeński „Mary i Max” to program wsparcia rówieśniczego dla młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera (zwany dalej programem).
 2. Organizatorem programu jest Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max” (dla regionu warszawskiego, białostockiego i częstochowskiego) oraz Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział w Łodzi (dla regionu łódzkiego)(zwani dalej organizatorami).
 3. Odbiorcami programu są osoby z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które ukończyły 14 lat – młodzież i dorośli (zwani dalej uczestnikami), w uzasadnionych sytuacjach dopuszczamy możliwość uczestniczenia w programie po ukończeniu 12 lat.
 4. Wolontariuszami w programie są osoby dobrane pod względem zainteresowaniach, wieku, miejscu zamieszkania i dostępności czasowej do uczestników, które mają ukończone 14 lat – młodzież i dorośli (zwani dalej wolontariuszami).
 5. Rolą organizatora jest zainicjowanie, a następnie monitorowanie i wspieranie relacji koleżeńskiej między uczestnikiem a wolontariuszem.
 6. Udział w programie polega na regularnych spotkaniach wolontariusza i uczestnika przez okres minimum 8 miesięcy. Charakter i częstotliwość spotkań zależy od indywidualnych możliwości, potrzeb i zainteresowań obu stron.
 7. Udział wolontariuszy i uczestników jest całkowicie dobrowolny, każda ze stron ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w programie w dowolnym momencie jego trwania.

II. Rekrutacja

 1. Rekrutacja do programu ma za zadanie wyłonić uczestników oraz wolontariuszy, którzy na podstawie zainteresowań, bliskości zamieszkania, dostępności czasowej oraz wieku zostaną dobrani w pary.
 2. Najbliższa edycja programu (kwiecień 2021 - marzec 2022) przewiduje udzielenie wsparcia ok. 20 uczestnikom na terenie Warszawy i okolic, ok. 10 uczestnikom na terenie Łodzi i okolic, ok. 8 uczestnikom na terenie Białegostoku i okolic oraz 8 uczestnikom na tarenie Częstochowy i okolic.
 3. O udziale w programie decyduje: (a) zgłoszenie się do programu, przez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, w ogłoszonym terminie, (b) spełnianie kryteriów udziału w programie, (c) dostępność drugiej osoby (uczestnika lub wolontariusza) o zbliżonych zainteresowaniach, wieku i miejscu zamieszkania, (d) możliwość zapewnienia wsparcia przez organizatorów w ramach ustalonego limitu uczestników.
 4. W przypadku spełnienia kryteriów a), b) i c), a po przekroczeniu zaplanowanego limitu uczestników, kandydat zostaje umieszczony na liście oczekujących i może wziąć udział w programie w kolejnym cyklu lub po zwolnieniu się miejsca w programie.
 5. Rekrutacja do programu ma charakter otwarty, tzn. zgłoszenia przyjmowane są cały czas, jednak nowy cykl spotkań jest otwierany, gdy organizator (a) zbierze odpowiednią liczbę uczestników i wolontariuszy, którzy mogą stworzyć nowe pary, oraz (b) będzie posiadał zabezpieczone środki finansowe na uruchomienie nowego cyklu.
 6. Udział w rekrutacji nie stanowi gwarancji udziału w programie dla żadnej ze stron.
 7. Osoba chcąca wziąć udział w programie w roli uczestnika powinna spełniać następujące kryteria :
  • wziąć udział w rekrutacji, tj. wypełnić formularz zgłoszeniowy i wziąć udział w spotkaniu z opiekunem programu,
  • mieć ukończone 14 lat – w programie może brać udział zarówno młodzież, jak i dorośli. W uzasadnionych przypadkach do udziału mogą być dopuszczone również osoby, które ukończyły 12 lat,
  • posiadać diagnozę autyzmu, zespołu Aspergera lub innego zaburzenia należącego do grupy całościowych zaburzeń rozwoju (tj. o kodzie F84, zgodnie z klasyfikacją ICD-10)
  • posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wyrazić chęć do regularnych spotkań z kolegą lub koleżanką (wolontariuszem) przez cały okres programu,
  • posługiwać się mową w sposób komunikatywny i prezentować umiejętności społeczne wystarczające do nawiązania i utrzymania wspieranej przez psychologa relacji koleżeńskiej z wolontariuszem,
  • być świadomym swojej diagnozy i akceptować ją,
  • nie prezentować zachowań zagrażających jej własnemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu (fizycznemu lub psychicznemu) innych osób,
  • mieszkać na terenie Warszawy, Białegostoku, Częstochowy lub Łodzi, bądź w odległości pozwalającej na cotygodniowe przyjazdy do tych miast,
  • w przypadku osób niepełnoletnich – dostarczyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w programie,
  • wyrazić zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest również zgoda rodzica),
  • podpisać Kontrakt, ustalający zasady spotkań z wolontariuszem. Treść Kontraktu ustalają wspólnie uczestnik i wolontariusz.
 8. Rekrutacja uczestników obejmuje (a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez uczestnika bądź jego rodzica, (b) rozmowę telefoniczną Opiekuna z uczestnikiem bądź jego rodzicem oraz (c) spotkanie uczestnika z Opiekunem programu.
 9. Formularz zgłoszeniowy może być wypełniony przez uczestnika lub jego rodzica. W spotkaniu z Opiekunem programu musi jednak wziąć udział uczestnik (i jego rodzic – w przypadku osób niepełnoletnich). W przypadku osób pełnoletnich rodzic może, ale nie musi brać udziału w spotkaniu z Opiekunem.
 10. Osoba chcąca wziąć udział w programie w roli wolontariusza powinna spełniać następujące kryteria:
  • wziąć udział w rekrutacji, tj. wypełnić formularz zgłoszeniowy, wziąć udział w spotkaniu z Opiekunem programu i w szkoleniu wprowadzającym,
  • mieć ukończone 14 lat – w programie może brać udział zarówno młodzież, jak i dorośli,
  • mieszkać na terenie Warszawy, Częstochowy, Białegostoku lub Łodzi, bądź w odległości pozwalającej na cotygodniowe przyjazdy do tych miast,
  • wykazywać się samodzielnością, punktualnością, dojrzałością emocjonalną i wysoką motywacją do udziału w programie,
  • być w stabilnym stanie psychicznym - nie doświadczać kryzysów ani zaburzeń psychicznych w okresie minimum roku poprzedzającym zgłoszenie do programu,
  • prezentować wysokie umiejętności społeczne i komunikacyjne – m.in. prowadzenia i podtrzymywania rozmowy,
  • w przypadku osób niepełnoletnich – dostarczyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w programie,
  • wyrazić zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest również zgoda rodzica),
  • podpisać Kontrakt, ustalający zasady spotkań z uczestnikiem. Treść Kontraktu ustalają wspólnie uczestnik i wolontariusz.
 11. Rekrutacja wolontariuszy obejmuje (a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego, (b) rozmowę telefoniczną Opiekuna programu z kandydatem na wolontariusza, (c) spotkanie Opiekuna programu z kandydatem na wolontariusza, (d) szkolenie wprowadzające dla wolontariuszy, (e) (opcjonalnie) ponowne spotkanie z Opiekunem programu.
 12. Do udziału w dalszych etapach rekrutacji (b, c, d i e) zostaną zaproszone jedynie wybrane osoby.
 13. Częścią programu są badania ewaluacyjne, do których przeprowadzenia organizator jest zobowiązany przez instytucję finansującą. Ewaluacja ma na celu zbadanie skuteczności wolontariatu koleżeńskiego jako formy wsparcia dla osób z autyzmem.

III. Przebieg programu

 1. Udział w programie jest bezpłatny, tzn. za udział nie są pobierane żadne opłaty od żadnej ze stron.
 2. Uczestnik i wolontariusz (oraz ich rodziny) samodzielnie muszą jednak ponosić koszty dojazdu na miejsce spotkania oraz koszty dodatkowe związane z przebiegiem spotkania (np. koszt wyjścia do kina, zakupu jedzenia). Uczestnik i wolontariusz samodzielnie, przy wsparciu Opiekuna, ustalają podział tych kosztów.
 3. Organizatorzy dołożą starań, by obniżyć wyżej wymienione koszty przez dostarczanie bezpłatnych biletów, bonów i innych form wsparcia. Dostępność takiego wsparcia jest jednak zależna od sponsorów i z tego względu organizatorzy nie mogą zagwarantować żadnej określonej puli tego rodzaju wsparcia dla uczestników i wolontariuszy.
 4. W czasie trwania programu bieżącą opiekę nad przebiegiem relacji koleżeńskiej sprawują Opiekunowie par – psychologowie, których rolą jest pomaganie w zainicjowaniu kontaktu między stronami, a następnie wspieranie udziału uczestników i wolontariuszy w programie.
 5. W szczególności Opiekunowie par (a) biorą udział w pierwszym spotkaniu uczestnika i wolontariusza, (b) odbierają od uczestników i wolontariuszy sprawozdania ze spotkań, które odbywają się w ramach programu, (c) co pewien czas spotykają się lub kontaktują się telefonicznie z uczestnikami i wolontariuszami w celu skonsultowania bieżących wydarzeń związanych z udziałem w programie, (d) prowadzą szkolenia dla wolontariuszy, (e) pozostają w kontakcie z rodziną niepełnoletniego uczestnika, (f) pomagają zorganizować dodatkowe spotkania grupowe uczestników i wolontariuszy, (g) organizują uroczyste zakończenie programu.
 6. Do obowiązków Opiekuna nie należy natomiast udzielanie pomocy psychologicznej, wykraczającej poza udział uczestnika i wolontariusza w programie (np. psychoterapii, konsultacji diagnostycznych).
 7. Pierwsze spotkanie wolontariusza i uczestnika odbywa się w obecności Opiekuna pary.
 8. W trakcie pierwszego spotkania uczestnik i wolontariusz ustalają treść Kontraktu – dobrowolnego porozumienia, którego strony zobowiązują się przestrzegać. Może ono obejmować częstotliwość spotkań, sposób ustalania terminów, jak i przebieg spotkań.
 9. Uczestnik i wolontariusz zobowiązują się do regularnych spotkań, przynajmniej trzy razy w miesiącu, z wyłączeniem okresów planowanej nieobecności, okresów świątecznych lub choroby wolontariusza lub uczestnika.
 10. Uczestnik i wolontariusz zobowiązują się do składania krótkiego, pisemnego sprawozdania z przebiegu każdego spotkania. Sprawozdania będą składane za pośrednictwem specjalnej aplikacji dostępnej przez stronę programu. W uzasadnionych przypadkach uczestnik może być zwolniony z obowiązku pisania sprawozdań.
 11. Uczestnik i wolontariusz zobowiązują się do informowania Opiekuna pary o wszystkich trudnościach, które wpływają na przebieg spotkań i udział w programie.
 12. Wolontariusz nie jest odpowiedzialny za wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, bezpośrednie wsparcie w przemieszczaniu się, wsparcie psychologiczne, interweniowanie w sytuacjach trudnych i innego typu wsparcie specjalistyczne.
 13. Rodzice niepełnoletniego uczestnika bądź wolontariusza zobowiązują się do współpracy z organizatorami w celu umożliwienia swojemu dziecku udziału w programie. Współpraca ta obejmuje informowanie o wszelkich trudnościach, które mogą wpływać na przebieg spotkań, a także pomoc – w ramach możliwości rodzica – w zorganizowaniu samych spotkań. Może ona obejmować zaproszenie wolontariusza do domu, pomoc w dojechaniu uczestnika lub wolontariusza na miejsce spotkania bądź pomoc w zaplanowaniu spotkania.
 14. Rodzice niepełnoletniego uczestnika lub wolontariusza ponoszą pełną odpowiedzialność za udział swojego dziecka w programie. W szczególności spotkania uczestnika i wolontariusza bez nadzoru rodzica (np. poza domem) mogą odbywać się tylko za zgodą rodzica, jeśli ten uzna, że spotkania te nie zagrażają bezpieczeństwu jego dziecka.
 15. W czasie trwania programu odbędzie się kilka spotkań grupowych przeznaczonych osobno dla wolontariuszy i uczestników, podczas których analizowany będzie przebieg Projektu, omawiane będą bieżące doświadczenia, trudności i osiągnięcia wolontariuszy w relacji koleżeńskiej. 
 16. W ramach programu dopuszczalne są również dodatkowe formy spotkań, np. spotkania grupowe uczestników i wolontariuszy, które będą miały charakter nieobowiązkowy i będą na bieżąco ogłaszane przez Opiekunów.

IV. Zakończenie programu

 1. Czas trwania spotkań między uczestnikiem a wolontariuszem w ramach programu strony ustalają w Kontrakcie, podpisywanym na pierwszym spotkaniu. Kontrakt podpisywany jest zwykle na okres ok. 7-10 miesięcy.
 2. Po upływie czasu przewidzianego w Kontrakcie, uczestnik i wolontariusz wspólnie decydują, czy chcą (a) kontynuować spotkania w poza programem, czy (b) zakończyć spotkania.
 3. Strony mogą zdecydować o kontynuowaniu spotkań poza programem, jednak wtedy pełna odpowiedzialność za ich organizację i przebieg spoczywa na nich.
 4. Planowane jest uroczyste zakończenie cyklu spotkań, z udziałem wolontariuszy i uczestników danego cyklu.
 5. Zarówno uczestnik, wolontariusz, jak i rodzic niepełnoletniego uczestnika lub wolontariusza może zdecydować o wcześniejszym zakończeniu udziału w programie, bez podania przyczyny.
 6. Osoba rezygnująca z udziału w programie (lub rodzic osoby niepełnoletniej) musi w pierwszej kolejności poinformować o tym zamiarze Opiekuna pary.
 7. W razie nieprzestrzegania niniejszego regulaminu bądź naruszania przepisów prawa Opiekun pary, w porozumieniu z koordynatorem programu, może zdecydować o zakończeniu udziału w programie uczestnika lub wolontariusza.
 8. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie strony będą niezwłocznie informowane. Zmiany wchodzą w życie wraz z opublikowaniem na stronie internetowej programu.