Badania

Jakie jest zapotrzebowanie na wolontariat koleżeński?

W 2014 roku zapytaliśmy młodzież i dorosłych z autyzmem, czy chcieliby wziąć udział w nowym programie wsparcia - Wolontariacie Koleżeńskim. Badani mieli do dyspozycji kilkuzdaniowy opis programu.

Około 43% badanych odpowiedziało, że raczej lub zdecydowanie chciałoby wziąć udział w Wolontariacie Koleżeńskim, podczas gdy 34% stwierdziło, że nie są zainteresowane taką formą wsparcia. Mniej niż jedna czwarta badanych (22%) udzieliła odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

43% nastolatków i dorosłych z autyzmem w Polsce chciałoby wziąć udział w Wolontariacie Koleżeńskim.

Zapytaliśmy również grupę ponad 330 rodziców młodzieży i dorosłych z autyzmem z całej Polski o ich zdanie na temat Wolontariatu Koleżeńskiego. Aż 77% rodziców stwierdziło, że Wolontariat Koleżeński byłby potrzebny ich dziecku, a jedynie 8% było przeciwnego zdania. 

77% rodziców osób z autyzmem uważa, że Wolontariat Koleżeński jest potrzebny ich dziecku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Więcej informacji znajdziesz w raporcie z Ogólnopolskiego Spisu Autyzmu.

Pobierz pełen raport – Ogólnopolski Spis Autyzmu

Ogólnopolski Spis Autyzmu (OSA) to największe przeprowadzone dotąd w Polsce badania dotyczące młodzieży i dorosłych osób z autyzmem w Polsce. Pełny raport z badania jest dostępny nieodpłatnie pod poniższym linkiem.

 

Pobierz raport

O naszych badaniach

Badania dotyczące sytuacji osób z autyzmem w Polsce oraz zapotrzebowania na Wolontariat Koleżeński zostały przeprowadzone w 2014 roku na terenie całego kraju. Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje Społeczne”. W realizacji badań udział wzięli: Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max", Uniwersytet Warszawski, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz firma Titanis. Wyniki naszych badań są dostępne nieodpłatnie w postaci raportu: „Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce”.

 • logo-black-white.jpg

Ogólnopolski Spis Autyzmu

Ogólnopolski Spis Autyzmu, w skrócie OSA, to badanie sondażowe dla młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodziców. Badanie objęło takie obszary, jak zdrowie, relacje społeczne, spędzanie czasu wolnego oraz dostęp do edukacji, pracy i wsparcia terapeutycznego. W OSIE wzięło udział ponad 400 osób z całej Polski.

OSA - Rozmowy na Żywo

OSA – Rozmowy na Żywo to seria rozmów z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera na temat tego, co dla nich ważne: ich celów, zainteresowań i kontaktów z innymi. Badanie wykorzystywało metodę wywiadu pogłębionego, a także metody wizualne i kwestionariuszowe.

Fokus na Autyzm

Fokus na Autyzm to wynik czterech spotkań (tzn. „grup fokusowych”) dla rodziców osób z autyzmem, dotyczących wsparcia rówieśniczego oraz roli przyjaźni w okresie dorastania. Spotkania pozwoliły nam przygotować założenia kolejnej edycji Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max”.

Fokus na Autyzm - zdjęcie

Publikacje

 1. Płatos, M., Wojaczek, K. (2017). Broadening the Scope of Peer-Mediated Intervention for Individuals with Autism Spectrum Disorders. Journal of autism and developmental disorders, 1-4. [przeczytaj]

 2. Płatos, M. (red.). Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Mary i Max. [przeczytaj]

 3. Płatos, M., Wojaczek, K., Zawisny A. (2014). W stronę przyjaźni zorganizowanej. Wolontariat koleżeński jako brakujący element kompleksowego systemu wsparcia osób z autyzmem. W: E. Pisula, P. Tomaszewski (red.), Społeczne i kulturowe aspekty niepełnosprawności.

 4. Płatos M., Wojaczek K., Woźniak-Rekucka P., Zawisny A. (2012). Wolontariat koleżeński – szansa na społeczne wsparcie osób z autyzmem. Dziecko autystyczne, tom XX, nr 1.

Wystąpienia konferencyjne

 1. Mateusz Płatos, Kinga Wojaczek. Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Polsce. Międzynarodowa konferencja „Autyzm – od nauki do praktyki”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 23-25 września 2017 r.

 2. Mateusz Płatos, Ewa Pisula. Service access, barriers, and needs in adolescents and young adults with autism. The 18th European Conference on Developmental Psychology (ECDP 2017), Utrecht, The Netherlands, 29 – 1 września 2017.

 3. Mateusz Płatos, Peer Volunteers Mary&Max. A befriending scheme for people with ASD. Defining guidelines for designing and implementation of peer-mediated interventions. XI Autism-Europe International Congress, Edinburgh, Scotland, 16-18 września 2016.

 4. Płatos, M., Gocłowska, K., Zawisny, A., Wojaczek, K. (2015). Bullying experience in pupils with autism spectrum disorders. 17th European Conference on Developmental Psychology, 8-12 września, Braga, Portugalia.

 5. Wojaczek, K. (2017). Idea wolontariatu koleżeńskiego - nowej formy wsparcia młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. V Ogólnopolska Konferencja na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem "Wskaż mi drogę - model kompleksowego wsparcia osób z autyzmem oraz ich rodzin", Węgrów.

 6. Wojaczek, K. (2017). Wolontariat Koleżeński - nowa forma wsparcia młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. Konferencja naukowa "Różne oblicza wolontariatu", Częstochowa.

 7. Wojaczek, K. (2017). Wolontariat Koleżeński - nowa forma wsparcia młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nauczanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla współczesnej edukacji: Życie z autyzmem", Lublin.

 8. Koper, M., Kowalik, S., Nadolska, A., Płatos, M., Woźniak – Rekucka, P. (2014). Wykorzystanie metody zogniskowanych wywiadów grupowych do określenia sytuacji, potrzeb i oczekiwań osób z ASD i ich rodzin w kontekście wdrożenia wolontariatu koleżeńskiego. Konferencja Naukowa "Stymulowanie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez DAR. Propozycje nowych form diagnozy i terapii", Poznań.

 9. Gocłowska, K., Płatos, M., Szyszko, S., Wojaczek, K., Woźniak-Rekucka, P. i Zawisny, P. (2014). Zaangażowanie rówieśników w aktywizację społeczną osób z autyzmem – badanie motywacji osób z autyzmem i ich rówieśników do udziału w programie wolontariatu koleżeńskiego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Opieka zdrowotna i wsparcie społeczno-pedagogiczne osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnością - historia i współczesność”, Katowice.

 10. Wojaczek K., Woźniak-Rekucka P., Zawisny A., Ziegart K., Płatos M., Nowodworska R., Stępień M., Horwat J. (2011). Wolontariat jako szansa społecznego wspierania osób z autyzmem. Referat wygłoszony na konferencji szkoleniowej “Uczeń z autyzmem w procesie społecznej integracji – fakty, kontrowersje, perspektywy”. Warszawa, 19 listopada 2011 roku.